PŮJČOVNA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nabízíme k zapůjčení vybrané příslušenství pro váš vůz.

NOSIČ LYŽÍ

 • upevnění na základní střešní nebo příčný střešní nosič  Škoda s tzv. T drážkou
 • pro 4 páry lyží / 4 páry snow
 • půjčovné na 1 DEN: 60,00 Kč s DPH
 • vratná kauce: 2 000 Kč

PŘÍČNÝ STŘEŠNÍ NOSIČ Škoda

 • pro modely Fabia Combi III. ; Octavia Combi III. a Superb III.
 • půjčovné na 1 DEN: 80,00 Kč s DPH
 • vratná kauce: 3 000 Kč

STŘEŠNÍ NOSIČ Škoda

 • pro modely Rapid Spaceback;  Fabia III. ; Octavia III. ; Superb III.; Yeti a Kodiaq
 • půjčovné na 1 DEN: 80,00 Kč s DPH
 • vratná kauce: 4 000 Kč

NOSIČ JÍZDNÍHO KOLA 

nosic kol na tazne zarizeni2
 • na tažné zařízení Škoda
 • nosič je určen pro max. 2 jízdní kola. Max. hmotnost jednoho jízdního kola je 20 kg.
 • půjčovné na 1 DEN: 120,00 Kč s DPH
 • vratná kauce: 5 000 Kč

NOSIČ JÍZDNÍHO KOLA 

 • na střechu pro vozy Škoda
 • upevnění na základní střešní nebo příčný střešní nosič s tzv. T drážkou.
 • půjčovné na 1 DEN: 60,00 Kč s DPH
 • vratná kauce: 2 000 Kč

STŘEŠNÍ BOX

 • upevnění na základní střešní nebo příčný střešní nosič s tzv. T drážkou.
 • rozměry 215 × 80 × 35 cm
 • nosnost 75 kg a délka 190 cm
 • půjčovné na 1 DEN: 120,00 Kč s DPH
 • vratná kauce: 7 000 Kč

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRONÁJMU ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ Škoda

 1. PODMÍNKY PRONÁJMU

Pronájem vzniká sepsáním smlouvy o pronájmu originálního příslušenství. K sepsání je zapotřebí jeden doklad totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz anebo cestovní pas) a dále složením zálohy – vratné kauce.

Předmětem pronájmu je originální příslušenství Škoda dle aktuálního katalogu pronajímatele. Cena pronájmu je stanovena dle platného ceníku pronajímatele.

 2. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

Pronajímatel se zavazuje:

 • seznámit nájemce s technickým stavem předmětu nájmu, technickými podmínkami pro jejich použití a dále jej seznámí s bezpečnostními požadavky, nájemce tuto skutečnost potvrdí svým podpisem na této smlouvě
 • uhradit nájemci náklady vzniklé v souvislosti s opravou předmětu nájmu.
 • převzít od nájemce předmět nájmu (na adrese provozovny) ve smluveném termínu

Pronajímatel má právo:

 • prověřit zda předmětu nájmu byl vrácen ve stejném technickém stavu, v jakém byl předán nájemci.

 3. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

Nájemce se zavazuje:

 • po ukončení nájemního vztahu vrátit pronajímateli věci nepoškozené a v čistém stavu. V případě, že předmět nájmu bude vrácen v znečištěném stavu, zavazuje se nájemce uhradit pronajímateli náklady na vyčištění
 • nést náklady spojené s nakládkou, vykládkou a dopravou předmětu nájmu z místa převzetí do místa užívání a zpět okamžitě oznámit pronajímateli jakékoli poškození, zničení nebo odcizení předmětu nájmu
 • uhradit pronajímateli škodu vzniklou opotřebením věci nad obvyklý rozsahu opotřebení
 • nezasahovat jakýmkoli způsobem do konstrukce předmětu nájmu, nebo je jinak upravovat nezřídit třetí osobě užívací právo předmětu nájmu bez písemného souhlasu pronajímatele
 • uhradit pronajímateli vzniklou škodu na předmětu nájmu z důvodu nekompletnosti nebo poškození předmětu nájmu, a to neprodleně po jejím vyčíslení pronajímatelem a dále uhradit ušlý zisk po dobu opravy
 • zabezpečit předmět nájmu proti odcizení
 • neprodleně sdělit pronajímateli změnu bydliště, sídla

 4. SANKCE

Smluvní strany se dohodly, že v případě poškození, ztráty nebo odcizení předmětu nájmu či v případě, že nebude předmět nájmu vrácen, je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu dle vyčíslení pronajímatele ihned při vyčíslení škody. Smluvní strany se dohodly, že pro případ prodlení nájemce s úhradou nájemného je nájemce povinen uhradit spolu s dlužnou částkou i úroky z prodlení ve výši 0,5% denně z dlužné částky.

 5. ZÁLOHA

Nájemce souhlasí, že je pronajímatel oprávněn zálohu jednostranně započítat oproti všem finančním nárokům vzniklým pronajímateli z této smlouvy.

V případě, že nájemce vrátí předmět nájmu nekompletní či poškozený, je pronajímatel oprávněn zadržet zálohu do doby, kdy bude vyčíslena škoda vzniklá na předmětu nájmu. Za poškození se v tomto případě považuje i neoprávněná úprava či oprava předmětu nájmu.

Záloha bude nájemci vrácena neprodleně poté, co bude nájemcem předán předmět nájmu ve stavu,      v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

V Praze dne 30. 5. 2017

PRAHA

Prosecká 817/82
Po–Pá: 7:00–19:00

Telefon: 255 723 322
Email: praha.sklad@autobranka.cz

MĚLNÍK

Mladoboleslavská 2862
Po–Pá: 7:00–18:00

Telefon: 311 879 040
Email: melnik.sklad@autobranka.cz

NÁCHOD

Českoskalická 1743/I
Po–Pá: 6:30–17:00

Telefon: 494 770 720
Email: nachod.sklad@autobranka.cz