O Nás

Celek je větší než součet jeho částí.

Vážení klienti,
společnost AUTO-BRANKA, spol. s r.o. působí na českém trhu již od roku 1993 a patří mezi lídry v prodeji vozů značky Škoda v České republice. Již od založení je hlavním cílem společnosti spokojený zákazník. Vývoj je proto stále provázen rozšiřováním a zkvalitňováním nabízených služeb. Spokojenost zákazníků s nabízenými službami byla vždy a do budoucna bude hlavním hnacím motorem společnosti.

Od svého založení v roce 1993 se naše společnost zabývá prodejem nových a ojetých vozů, financováním vozů Škoda a kompletními servisními službami značky Škoda. Svoji činnost jsme zahájili v Náchodě, kde nyní vlastníme rozsáhlý komplex včetně STK. Od roku 2004 provozujeme autosalon v Praze 9 na Proseku, který se stal z důvodu jeho strategické polohy naší centrálou pro ostatní provozovny. V průběhu roku 2008 jsme svoje aktivity rozšířili o nově otevřenou provozovnu v Mělníku a 30. 6. 2023 jsme prodej a servis ukončili. V roce 2009 jsme se stali dealerem korejských vozů KIA, které jsme začali prodávat ve všech našich provozovnách a v roce 2018 jsme tento prodej ukončili, nicméně dále jsme pokračovali jako autorizovaný servis, který jsme ukončili 31. 12. 2022.

Naše společnosti zajišťuje kompletní služby pro naše zákazníky, kterými jsou prodej vozů, ale i záruční a pozáruční servis Škoda,  prodej náhradních dílů či zajištění oprav havarovaných vozidel. V našich autosalonech naleznete širokou paletu modelů vozů Škoda, které si můžete prohlédnout na našich pobočkách Praha a Náchod. V naší činnosti jsme získali rozsáhlé zkušenosti a patříme mezi nejvýznamnější společnosti v tomto oboru. Zaměstnanci tvoří profesionálně vyškolený tým prodejců nových vozů, techniků a mechaniků, jejich školení probíhá přímo ve školících střediscích Škoda Auto a.s. , kde je certifikováno.

Jako smluvní partneři Škoda Auto a.s., . jsme držiteli normy ISO 9001. Společnost AUTO-BRANKA, spol. s r.o. ve všech svých provozovnách klade velký důraz na ohleduplnost k životnímu prostředí. Úspěšně absolvovala audit, který řeší hospodaření s odpadovými materiály – ZELENOU PEČEŤ.

Ing. Štěpán Vydra
ředitel společnosti

Autosalony dle designu Škoda Auto

 • Praha byla jako první z původních tří autosalonů, která prošla komplertní přestavbou dle CI Škoda. Psal se rok 2015.
 • Náchod prošel změnou o rok později, v roce 2016.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

od 1.2.2016

Spory mezi spotřebitelem a společností týkající se prodeje nových a ojetých vozů, náhradních originálních dílů či poskytování služeb společností lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Etický kodex

… je dokumentem, který shrnuje základní požadavky na chování a jednání všech zaměstnanců naší společnosti. Představuje morální závazek, upozorňující na …

I. Preambule

Základní hodnoty společnosti a cíl etického kodexu
Mezi základní hodnoty společnosti AUTO-BRANKA, s r.o. patří vzájemná úcta, důvěra, respekt, slušnost, vytváření pozitivních mezilidských vztahů a dodržování vysokých zásad profesionality, a to ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům, obchodním partnerům, dodavatelům, investorům i veřejnosti.

Vedení společnosti si je plně vědomo svojí společenské odpovědnosti a deklaruje, že se bude těmito hodnotami a morálními standardy řídit v rámci rozhodovacích procesů a stejně tak zavazuje i svoje zaměstnance k jejich dodržování při každodenní činnosti.

Cílem tohoto etického kodexu je dosáhnout:

 • ve vztahu k zaměstnancům pozitivního pracovního prostředí s přátelskou atmosférou a s nulovou tolerancí jakékoliv formy diskriminace s ohledem na podporu osobního i profesního rozvoje našich zaměstnanců;
 • ve vztahu k zákazníkům a obchodním partnerům dlouhodobých partnerských vztahů založených na vzájemné důvěře, respektu a profesionalitě;
 • ve vztahu k veřejnosti posílení a udržení dobrého jména a pověsti společensky odpovědné firmy směřující k udržitelnému rozvoji odvětví …

II. Principy společnosti ve vztahu k ochraně zaměstnanců

Společnost AUTO-BRANKA, spol. s r.o. deklaruje, že ve vztahu k ochraně zaměstnanců bude uplatňovat tyto principy:

 • rovný přístup ke všem zaměstnancům bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, pohlaví, státní příslušnost, náboženství nebo ideologii, zdravotní postižení, věk nebo sexuální identitu;
 • nulovou toleranci k jakýmkoliv formám obtěžování, ponižování, sexuálního nátlaku či zastrašování;
 • právo zaměstnanců na lidskou důstojnost, soukromí a ochranu osobnosti;
 • důraz na vytváření přívětivého a důstojného pracovní prostředí založeného na pozitivních mezilidských vztazích, přátelské atmosféře a vzájemné důvěře;
 • podpora dalšího profesního i osobního rozvoje zaměstnanců.

III. Standardy chování zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci jsou vzorem morálních a etických hodnot pro ostatní zaměstnance a jsou odpovědní za dodržování Etického kodexu u podřízených zaměstnanců. Společnost AUTO-BRANKA, spol. s r.o vyžaduje od svých zaměstnanců dodržování následujících principů chování:

V oblasti mezilidských vztahů

 • Dodržujeme lidská práva a základní svobody, především právo na život a zdraví, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti, svobodu myšlení, náboženského vyznání a projevu.
 • Ctíme svobodu slova a v našem jednání uplatňujeme zásady kolegiality a spolupráce.
 • Vzájemně se respektujeme a chováme úctu ke svým kolegům.
 • Dodržujeme obecné zásady slušnosti, dobrých mravů a čestného jednání.
 • Případné kritické podněty vůči spolupracovníkům jsou podávány věcně, korektně a na základě objektivních podkladů.
 • K ostatním zaměstnancům i dalším osobám, se kterými v rámci plnění pracovních povinností vstoupíme do kontaktu, zachováváme za všech okolností rovný přístup bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, pohlaví, státní příslušnost, náboženství nebo ideologii, zdravotní postižení, věk nebo sexuální identitu.
 • Bereme na vědomí, že jakákoliv forma obtěžování, ponižování,
 • sexuálního nátlaku, zastrašování, ať už fyzického či verbálního charakteru, je absolutně nepřípustná.

V oblasti dodržování právních předpisů a dalších závazných norem

 • Ve všech oblastech své pracovní činnosti dodržujeme obecně závazné právní předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení, atd.), jakož i všechny vnitropodnikové předpisy a nařízení zaměstnavatele.
 • Zaujímáme stanovisko nulové tolerance k páchání jakékoli trestné činnosti, a to nejen, když je páchána jménem nebo ve prospěch společnosti AUTO-BRANKA, spol. s r.o., ale rovněž směrem k třetím subjektům.
 • V rámci plnění každodenních pracovních povinností dbáme na ochranu oprávněných zájmů zaměstnavatele.
 • Zavazujeme se k principům udržitelnosti a dodržujeme předpisy na ochranu bezpečnosti práce, zdraví a životního prostředí.
 • V souladu s vnitřními předpisy chráníme veškerý hmotný i nehmotný majetek společnosti před znehodnocením, zejména před poškozením, odcizením, plýtváním či zneužitím.

V oblasti střetu zájmů

 • V rámci našeho rozhodování zaujímáme pozici nestrannosti a podporujeme férovou hospodářskou soutěž. Snažíme se zabránit zneužití postavení kohokoliv k získání neoprávněného prospěchu.
 • Snažíme se vyvarovat situací, které by vzbuzovaly dojem o existenci střetu zájmů.
 • Bezodkladně informujeme zaměstnavatele o všech mimopracovních aktivitách a vztazích, které by mohly být posuzovány jako střet zájmů (další výdělečná činnost, soukromé aktivity včetně politických funkcí apod.).
 • Dary a drobné pozornosti přijímáme a poskytujeme s obezřetností pouze za předpokladu, že jsou v daném případě posouzeny jako vhodné. V případě pochybností se obracíme na příslušný nadřízený útvar.

V oblasti komunikace s médii a veřejností

 • Zachováváme loajalitu vůči společnosti, chráníme dobré jméno a pověst zaměstnavatele.
 • Vyjádření médiím podáváme pouze za předpokladu, že jsme k tomu pověřeni. Případné dotazy ze strany médií předáváme příslušnému tiskovému odboru či pověřené osobě.
 • Při komunikaci na sociálních sítích ze soukromého profilu se nevyjadřujeme jménem společnosti a nesdílíme interní informace společnosti nebo jejích obchodních partnerů.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance společnosti AUTO-BRANKA, spol. s r.o. Jednání zaměstnanců, které je v přímém rozporu s tímto Etickým kodexem může být posuzováno jako závažné porušování pracovních povinností a budou z něj vyvozeny pracovněprávní důsledky.

 

Pokud zjistíte porušení etického kodexu, svůj podnět můžete směřovat na jednatele společnosti Ing. Štěpána Vydru, a to

 • Telefonicky: +420 255 723 331
 • E-mailem: s.vydra@autobranka.cz